Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de verkoop van goederen via de webwinkel van Becton Dickinson Rowa Germany GmbH (“BD Rowa”) ('Algemene voorwaarden van de webwinkel')

Artikel 1 Algemene bepalingen, werkingssfeer, clientèle

 1. Deze algemene voorwaarden voor bedrijven zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijke klanten en niet voor consumenten.
 2. Deze algemene voorwaarden van de webwinkel zijn exclusief van toepassing; BD Rowa erkent en/of aanvaardt geen algemene voorwaarden van klanten die strijdig zijn met of afwijken van de onderstaande voorwaarden. Algemene voorwaarden van klanten worden geacht uitgesloten te zijn.
 3. BD Rowa biedt alleen producten aan zakelijke klanten aan die een bedrijfsvestiging hebben in Nederland en een leveringsadres in Nederland kunnen opgeven.

Artikel 2 Registratie

 1. De producten in de winkel worden uitsluitend aangeboden aan zakelijke klanten. Voordat een klant een bestelling kan plaatsen, moet hij/zij zich eerst bij de webwinkel registreren en een bewijs van zijn/haar functie opgeven.
 2. Gebruikers krijgen afzonderlijk een toegangscode en wachtwoord toegestuurd. Deze toegangscode moet vertrouwelijk worden behandeld en mag niet worden doorgegeven voor gebruik door derden. Bij verlies van de toegangscode en/of het wachtwoord moeten gebruikers BD Rowa direct hiervan op de hoogte stellen, zodat BD Rowa de toegang kan blokkeren en misbruik kan voorkomen.

Artikel 3 Afsluiting van een overeenkomst, afbeeldingen van producten in de winkel

 1. De voorstelling van het portfolio aan producten en diensten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod.
 2. Door via de webwinkel een elektronische bestelling bij BD Rowa te plaatsen, biedt de klant aan een bindende overeenkomst met BD Rowa af te sluiten voor de aanschaf van de opgegeven producten. De klant is gedurende één dag gebonden aan dit aanbod.
 3. BD Rowa bevestigt deze bestelling direct door middel van een elektronische orderbevestiging. Zodra BD Rowa de bestelling accepteert, komt er een juridisch bindende overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Levering/mogelijkheid tot levering

 1. Een late levering van BD Rowa wordt niet beschouwd als zijnde vertraagd als een toeleverancier, om redenen buiten de schuld van BD Rowa om, BD Rowa niet correct of op tijd heeft bevoorraad, hoewel voornoemde toeleverancier wel deze verplichting heeft overeenkomstig zijn/haar onderliggende overeenkomst met BD Rowa. BD Rowa zal redelijke inspanningen leveren om de gevolgen voor de klant te beperken.
 2. De uitvoeringstermijn wordt verlengd in geval van onvoorziene gebeurtenissen waar BD Rowa geen controle over heeft, zoals operationele onderbrekingen en vertragingen in de aanvoer van essentiële materialen (gezamenlijk te noemen: de 'gebeurtenissen'), voor zover bewezen kan worden dat dergelijke gebeurtenissen leidden tot aanzienlijke verhindering van de aanvoer van goederen en BD Rowa niet aansprakelijk kan worden gesteld voor deze gebeurtenissen. De uitvoeringstermijn wordt dan verlengd in overeenstemming met de tijdsperiode waarin de gebeurtenissen zich voordoen. BD Rowa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voornoemde redenen die tot dergelijke gebeurtenissen leiden, zelfs niet als deze ontstaan nadat er al vertraging is opgelopen.
 3. De verzending is te allen tijde voor risico van de klant.
 4. BD Rowa heeft het recht om deelleveringen uit te voeren, mits de klant dit aanvaardt, met name als het resterende deel van de levering wordt gegarandeerd en dit bij de klant niet leidt tot extra kosten of aanvullende werkzaamheden, tenzij BD Rowa zich bereid verklaart alle daaruit voortvloeiende kosten te compenseren. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden, vooruitbetaling, betaalmiddelen

 1. De op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief de toepasselijke btw en verzendkosten.
 2. De overeengekomen vergoeding wordt vooraf betaald. Als de klant krediet heeft in de vorm van vouchers voor de webwinkel, wordt het krediet van het te betalen bedrag afgetrokken. Het is niet mogelijk om het verschuldigde bedrag gedeeltelijk of volledig contant of in krediet met vouchers voor de webwinkel te betalen.
 3. BD Rowa accepteert betaling via creditcard, directe bankoverschrijving (iDeal) en betaling op factuur als betaalmiddelen. BD Rowa behoudt zich het recht voor niet alle betaalmiddelen voor alle bestellingen aan te bieden. In het geval van uitsluitingen wordt de klant hierover in zijn/haar klantenprofiel geïnformeerd.
  • Bij een betaling via creditcard wordt het verschuldigde bedrag direct van de rekening van de klant afgeschreven nadat de verkoopovereenkomst is afgesloten. Door de creditcardgegevens in het sjabloon van BD Rowa's betalingsprovider te typen (PAYONE GmbH, Kiel) en de informatie te verzenden, wordt het gefactureerde bedrag geautoriseerd (het factuurbedrag wordt afgeschreven). Als de overeenkomst wordt afgesloten en de creditcardgegevens naar de creditcardprovider worden doorgestuurd, wordt dit gezien als een voorafgaande machtiging en verlaging van het bestedingslimiet van de creditcardrekening van de klant.
  • BD Rowa accepteert de volgende creditcardaanbieders:
   • Visa Card
   • MasterCard
   • American Express
  • Bij een betaling via een directe bankoverschrijving (iDeal) kan de klant tijdens het bestelproces openstaande facturen direct betalen via een online account. Als de klant dit betaalmiddel kiest, wordt hij/zij automatisch doorgestuurd naar de betalingssjabloon van BD Rowa's betalingsprovider.
  • Wanneer de klant kiest voor betaling op factuur, dient hij/zij het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde producten te betalen. BD Rowa behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van betaling per overschrijving alleen voor bepaalde klanten te activeren. Daarnaast behoudt BD Rowa zich het recht voor om de kredietwaardigheid van klanten te controleren en om de mogelijkheid van betaling per overschrijving uit te sluiten als de uitkomst negatief is.
 4. De goederen worden gratis naar Nederland verzonden als het gefactureerde bedrag hoger is dan € 200 netto.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle door BD Rowa geleverde producten blijven het eigendom van BD Rowa totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

Artikel 7 Vorderingen in geval van gebreken

 1. Het indienen van een vordering als gevolg van een gebrek is beperkt tot 12 maanden na de aankoop.
 2. Artikel 7.1 is niet van toepassing
  • als BD Rowa het gebrek opzettelijk heeft verzwegen;
  • als BD Rowa garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van het product of de dienst heeft gegeven en het gebrek onder deze garantie valt;
  • in het geval van een schadevordering van de klant met betrekking tot de compensatie van letsel aan lichaam of gezondheid. BD Rowa is wettelijk aansprakelijk voor al het letsel aan leven, lichaam en gezondheid;
  • op schadevorderingen van de klant op grond van grove nalatige niet-nakoming van de overeenkomst door BD Rowa of opzettelijke of grove nalatige niet-nakoming door de wettelijk vertegenwoordiger van BD Rowa of een plaatsvervangende vertegenwoordiger van BD Rowa;
  • op vorderingen op grond van opzettelijke schending van de BD Rowa's plicht om het onderwerp van de overeenkomst vrij van materiaalgebreken en juridische gebreken te leveren en om het eigendom op het voornoemde te verkrijgen.
 3. Er is geen sprake van een materiaalgebrek als BD Rowa een kleinere hoeveelheid van het product en/of een product van een betere kwaliteit aan de klant heeft geleverd. Als BD Rowa een kleinere hoeveelheid van een product heeft geleverd dan is besteld, heeft de klant alleen het wettelijke recht om te eisen dat het ontbrekende deel wordt nageleverd.
 4. Het herstel van een gebrek wordt niet als mislukt beschouwd, zelfs niet na een niet-geslaagde tweede poging.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. BD Rowa is op grond van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor alle aan BD Rowa toerekenbare schade aan leven, lichaam en gezondheid.
 2. Verdere claims van de klant zijn uitgesloten.
 3. Artikel 8.2 is niet van toepassing
  • in het geval van opzettelijk toedoen of grove nalatigheid van BD Rowa;
  • op vorderingen op grond van opzettelijke schending van de BD Rowa's plicht om het onderwerp vrij van materiaalgebreken en juridische gebreken te leveren en om het eigendom op het voornoemde te verkrijgen. In dat geval is BD Rowa aansprakelijk voor het te voorziene gemiddelde verlies dat normaliter bij dit soort overeenkomsten voorkomt;
  • als BD Rowa het gebrek opzettelijk heeft verzwegen;
  • als BD Rowa garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van het product of de dienst heeft gegeven en het gebrek onder deze garantie valt.

Artikel 9 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en scheidbaarheidsclausule

 1. Als de klant een handelaar is, is de vestigingsplaats van BD Rowa de plaats van uitvoering van alle diensten.
 2. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van BD Rowa.
 3. Op elke overeenkomst is de Duitse wet- en regelgeving van toepassing, met uitsluiting van het Duitse internationaal privaatrecht en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, ook als de vestigingsplaats van de klant zich buiten Duitsland bevindt.
 4. Als een bepaling nietig is of wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

Kelberg, 01.01.2020